بقراط
بقراط كه به عنوان پدر علم طب جديد شناخته شده است نخستين كسي بود كه پزشكي را ازخرافات جدا كرد وي كه در جزيره ي يوناني توس به دنيا آمد پسر يك طبيب بود .
بقراط اعتقاد معاصرين خودرا كه براساس آن بيماري توسط خدايان انتقام جو به وجود مي آيد رد كرد وبه جا ي آن اعلام كرد كه هر بيماري يك علت طبيعي دارد . او گفت كه اگر علت را بيابيد ودرنظر گرفتن شدت آن پزشك ميتواند چشم انداز اين بيماري را براي يك بيمارخاص با مقايسه ي آن با مراحل طبيعي همان بيماري پيش بيني كند .
بقراط براساس چنين انديشه هاي منطقي يك مدرسه ي طب را بنيان نهاد . عقيده ي پزشكي ديگري كه بقراط قبول داشت آن بود كه روش درمان يك بيمار ممكن است براي بيمار ديگر موثر نباشد وي اعلام كرد كه آنچه براي يكي غذاست ممكن است براي ديگري زهر باشد .بقراط همچنين ديگر پزشكان را تشويق ميكرد كه از درمانهاي ساده مانند يك ر ژيم غذايي سالم ، استراحت زياد و محيط تميز استفاده كنند .
او ميگفت زمانيكه پزشكان نميتوانند بيماري را درمان كنند طبيعت اغلب اين كار را ميكند . در بيماران روبه مرگ نبايد از روشهاي ساده درمان استفاده كرد و پيشنهاد كرد كه بيماريهاي بحراني معالجه هاي بحراني هم ميخواهد .
از ديگر توصيه هاي بقراط چيزي كه امروزه رفتار خوب باليني ناميده ميشود با اين گزاره ها كه بيماري زماني سخت تر است كه ذهن مضطرب باشد وبعضي بيماران زماني كه ازرفتار خوب پزش ك رضايت داشته باشند بهبودي خودرا باز مي يابند .وي معتقدبود كه پزشكان بايد خادم بيماران خود باشند ومعيارهاي سلوك شرافتمندانه را رعايت كنند .
درزمان وي گاهي پزشكان براي از بين بردن بعضي از بيماران خود تطميع ميشدند وامكان داشت كه يك حاكم به پزشكي دستور دهد كه ب راي كشتن دشمن خود از سم استفاده كند . بقراط گفت : پزشك درمورد بيمار مسئول است .
بقراط تعهدنامه اي را كه امروزه هم دانشجويان پزشكي موقع اخذ درجه ي دكتري اظهار ميكنند تهيه كرده است . دربخشي از اين سوگندنامه آمده است كه من عميقاً تعهد ميكنم كه خود را وقف خدم ت به انسانيت بنمايم . من حرفه ي خودرا با وجدان وشرافت انجام خواهم دادو سلامتي بيماران نخستين وظيفه ي من خواهد بود . اگر چه بقراط سهم بسياري در هنر شفاي بيماران داشته ولي اطلاعات كمي از زندگي شخصي او دردست است تاريخ نويسان براين باورند كه او به مصر رفته ودر آنجا پزشكي را آموخته سپس در بسياري از جاها از جمله آتن تحصيل كرده و سرانجام به زادگاه خود برگشته است .
يك مجسمه بدون پوشش در جزيره ي توس موجود است كه ظاهراً مربوط به بقراط بوده واورا مردي كوتاه قد با ريشهاي مجعد نشان ميدهد. سخنان بقراط تاكنون باقي مانده ا ست زيرا دانشجويان او نكته هايي از درسهايش را جمع آوري كرده وباانتشار كتابهايي آنها را شرح داده اند . بيش از 50 كتاب با نام بقراط وجوددارد ونوشته هايش براي توجيه آنكه اورا پدر علم طب بناميم كافي است
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
کانال تلگرام مدار ثروت